Trang chủ / Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

16:00 02/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 02/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 02/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 02/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 02/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 02/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 02/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 02/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 03/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 03/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 03/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 03/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 03/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
06:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
09:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 04/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 04/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
02:00 04/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
03:00 04/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
04:00 04/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 15.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
05:00 04/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
06:00 04/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 14.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
07:00 04/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 14.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
08:00 04/12
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
09:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 15.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 04/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h