Trang chủ / Dự báo thời tiết Nam Định hôm nay

Dự báo thời tiết Nam Định hôm nay

05:00 21/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 21/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 21/02
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 21/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 21/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 21/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 21/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 22/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 22/02
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 22/02
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 22/02
Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 22/02
Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 22/02
Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 23/02
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 23/02
Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 23/02
Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 23/02
Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 16°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 23/02
Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h