Trang chủ / Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay và ngày mai

16:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
17:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 02/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 03/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác: 14.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác: 15.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 16.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 04/12
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 04/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 04/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 19.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 04/12
Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 04/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 04/12
Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 20.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h