Các Gói Cước 4G Vinaphone
MAX90 90.000đ
 • Dung Lượng: 4GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX90 gửi 1544
BIG300 300.000đ
 • Dung Lượng: 36GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG300 gửi 1544
BIG200 200.000đ
 • Dung Lượng: 22GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG200 gửi 1544
BIG120 120.000đ
 • Dung Lượng: 12GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG120 gửi 1544
BIG90 90.000đ
 • Dung Lượng: 7GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG90 gửi 1544
BIG70 70.000đ
 • Dung Lượng: 4.8GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG70 gửi 1544
Các Gói Cước 3G Vinaphone
M25 25.000đ
 • Dung Lượng: 600MB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV M25 gửi 1544
M10 10.000đ
 • Dung Lượng: 200MB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV M10 gửi 1544
M50 50.000đ
 • Dung Lượng: 1.2GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV M50 gửi 1544
MAX300 300.000đ
 • Dung Lượng: 30GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX300 gửi 1544
MAX200 200.000đ
 • Dung Lượng: 15GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX200 gửi 1544
MAX100 100.000đ
 • Dung Lượng: 5.8GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX100 gửi 1544
MAX 70.000đ
 • Dung Lượng: 3.8GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX gửi 1544
M120 120.000đ
 • Dung Lượng: 1.5GB
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV M120 gửi 1544
Các Gói Cước Khuyến Mãi
VD350 350.000đ
 • Dung Lượng: 11GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV VD350 gửi 1544
VD89 89.000đ
 • Dung Lượng: 60GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV VD89 gửi 1544
VD300 300.000đ
 • Dung Lượng: 11GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV VD300 gửi 1544
VD129 129.000đ
 • Dung Lượng: 90GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV VD129 gửi 1544
VD40K 40.000đ
 • Dung Lượng: 30GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV VD40K gửi 1544
VD149 149.000đ
 • Dung Lượng: 120GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV VD149 gửi 1544
VD79 79.000đ
 • Dung Lượng: 30GB + gọi
 • Hạn Sử Dụng: 30 ngày
 • Soạn: DV VD79 gửi 1544